Dyddiad yr Adroddiad

23/09/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Cyfeirnod Achos

202103295

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Ms B nad oedd Cyngor Caerdydd (“y Cyngor”) yn trin ei chŵyn yn briodol ac wedi methu â dilyn y weithdrefn diogelu oedolion statudol a delio’n briodol â’r pryderon diogelu a gododd ar gyfer ei ffrind, Mr C.
Canfu ymchwiliad yr Ombwdsmon fod y Cyngor, wrth drin cwyn Ms B, wedi methu â chyfathrebu â hi, darparu diweddariadau neu ymateb i’r cwestiynau a gododd yn briodol. Ni chydnabu’r Cyngor gŵyn Ms B, a phrofodd oedi sylweddol cyn i’r Cyngor ddarparu ymateb iddi. Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi trin y cwynion yn unol â’i bolisi cwynion, a bod hynny’n gyfystyr â chamweinyddu. Ni chafodd Ms B ei hysbysu na’i diweddaru’n ddigonol a phrofodd oedi sylweddol wrth i’r Cyngor drin ei chŵyn, a oedd yn anghyfiawnder iddi. O ganlyniad, cynhaliodd yr Ombwdsman yr elfen hon ar gŵyn Ms B.
Canfu’r Ombwdsmon fod penderfyniad y Cyngor i oedi’r ymchwiliad i’w chŵyn, o ganlyniad i achos llys parhaus, yn unol â’i bolisïau ac roedd y Cyngor bellach wedi ailddechrau ei ymchwiliad. O ganlyniad, ni chynhaliwyd yr elfen hon o gŵyn Ms B. Mewn perthynas â chŵyn Ms B bod y Cyngor wedi methu â dilyn y weithdrefn diogelu oedolion statudol a delio’n briodol â’r pryderon diogelu a gododd ar gyfer ei ffrind, Mr C, nid oedd yr Ombwdsmon yn gallu dod i ganfyddiad gan fod ymchwiliad cwynion y Cyngor i’r materion hyn yn mynd rhagddo.

Argymhellodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor yn ymddiheuro i Ms B o fewn mis am y methiannau mewn cyfathrebu.
Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor, o fewn deufis, atgoffa ei staff trin cwynion o bwysigrwydd cyfathrebu’n rheolaidd ag achwynwyr, gan ddiweddaru achwynwyr wrth drin eu cwynion, a thrin cwynion yn amserol ac ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd gan achwynwyr mewn modd amserol.