Dyddiad yr Adroddiad

02/13/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Pwnc

Gwasanaethau i bobl hŷn

Cyfeirnod Achos

202207565

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Mr V pan oedd y Cyngor wedi comisiynu gofal ar gyfer ei dad, Mr C, mewn Cartref Gofal preswyl rhwng 27 Awst 2021 a 7 Ionawr 2022, ynglŷn â newid sbectol Mr C oedd wedi torri a mynediad Mr C at frechlyn atgyfnerthu COVID-19. Cwynodd Mr V hefyd fod 2 atgyfeiriad diogelu – ynglŷn â’r oedi gyda’r brechlyn atgyfnerthu COVID-19 a chwymp Mr C ar 9 Rhagfyr 2021 – wedi cael eu rheoli’n briodol gan y Cyngor.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor ond yn ymwybodol o’r materion yn ymwneud â sbectol Mr C wedi torri a’i frechlyn atgyfnerthu COVID-19 o 9 Rhagfyr ymlaen. Bryd hynny, gweithredodd yn brydlon i gysylltu â’r Cartref Gofal a gofyn am gamau priodol i’w datrys. Roedd yn rhesymol i’r Cyngor ddibynnu ar y Cartref Gofal i oruchwylio gofal Mr C o ddydd i ddydd a hwyluso mynediad arferol at wasanaethau iechyd, a disgwyl i’r Cartref Gofal fod yn cymryd y camau yr oedd yn dweud ei fod yn eu cymryd. Felly, nid oedd yr Ombwdsmon yn cadarnhau’r cwynion hyn.

Canfu’r Ombwdsmon fod yr atgyfeiriad diogelu cyntaf (i gwymp Mr C) wedi cael ei godi a’i ystyried yn briodol. Cafodd ei gau am nad oedd tystiolaeth o niwed nac esgeulustod. Fodd bynnag, dylai’r Cyngor fod wedi siarad â’r teulu’n uniongyrchol wrth ystyried yr ail atgyfeiriad (o ran y brechlyn atgyfnerthu) ac mae’n debyg y byddai gwneud hynny wedi arwain at ragor o ymholiadau. Felly, cafodd yr elfen hon o’r gŵyn ei chadarnhau ynglŷn â’r ail atgyfeiriad oherwydd nad oedd yr holl wybodaeth berthnasol wedi cael ei chasglu. Cytunodd y Cyngor i ymddiheuro i Mr V a chael trafodaeth gydag ef i ddeall ei bryderon cyn ailystyried yr ail atgyfeiriad, ac i rannu’r hyn a ddysgwyd o ganlyniad yr ymchwiliad hwn gyda’r staff perthnasol.