Dyddiad yr Adroddiad

05/03/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Cyfeirnod Achos

202105435

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Cafodd yr Ombwdsmon gŵyn bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd (“y Cyngor”) wedi torri amodau’r Cod Ymddygiad.

Cyfeiriodd adroddiad yr ymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.