Dyddiad yr Adroddiad

03/27/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Cei Newydd

Pwnc

Dyletswydd i gadw at y gyfraith

Cyfeirnod Achos

202204033

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod y Cyn Aelod (“y Cyn  Aelod”) o Gyngor Tref Cei Newydd (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad. Honnwyd bod y Cyn Aelod wedi ei gyhuddo gan yr Heddlu o fwriad maleisus i flacmel neu aflonyddu.

Ein canfyddiad, o dan adran 69 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, oedd bod ein hadroddiad ar ein hymchwiliad yn cael ei gyfeirio at Lywydd Panel Dyfarnu Cymru, i’w ddyfarnu gan dribiwnlys.

Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru.