Dyddiad yr Adroddiad

03/27/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Pwnc

Datgelu a Chofrestr Buddiannau

Cyfeirnod Achos

202204885

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Derbyniom gŵyn bod aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Roedd yr achwynydd yn bryderus bod yr Aelod: wedi methu â datgan buddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu mewn cyfarfod o’r Cyngor; wedi cymryd rhan mewn trafodaeth yng nghyfarfod y Cyngor pan na ddylai fod wedi gwneud o ystyried ei fuddiannau; a’i fod, am iddo gymryd rhan yn y drafodaeth, wedi ceisio dylanwadu ar benderfyniad ar y mater a drafodwyd i geisio mantais i’w wraig.

Cyfeiriom ein hadroddiad ar ein hymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i’w ystyried gan ei Bwyllgor Safonau.

Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.