Dyddiad yr Adroddiad

02/14/2023

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Linc Cymru

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202206191

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr B fod Cymdeithas Tai Linc Cymru wedi methu ag ymateb i gŵyn a gyflwynodd drwy ei gwefan ar 20 Rhagfyr 2022.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod y Gymdeithas wedi methu â chyfleu ei phenderfyniad i ddelio’n anffurfiol â’i gŵyn, a achosodd anhwylustod a rhwystredigaeth i Mr B.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad, a cheisiodd a chafodd gytundeb y Gymdeithas i ymddiheuro i Mr B, esbonio ei benderfyniad a cham nesaf ei phroses gwyno. Cytunodd hefyd i dalu iawndal o £50 i Mr B i gydnabod yr amser a dreuliodd drafferth iddo. Cytunodd y Gymdeithas i gwblhau’r setliad hwn o fewn pythefnos.