Dyddiad yr Adroddiad

15/08/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ceredigion

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyfeirnod Achos

202201302

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A fod gan y Cyngor wybodaeth anghywir am ei fusnes a roddwyd i ddarpar brynwyr wrth werthu ei eiddo. Dywedodd fod hyn wedi arwain at golli 2 werthiant a cholled ariannol sylweddol oherwydd pris gwerthu is. Cwynodd hefyd am y modd yr ymdriniwyd â’i gais Rhyddid Gwybodaeth (FOI), ac nad oedd wedi cael unrhyw ymateb i’w ohebiaeth ddiweddar.
Nid oedd yr Ombwdsmon o’r farn bod tystiolaeth bod y Cyngor yn dal neu wedi darparu gwybodaeth anghywir nac y byddai’r wybodaeth y gofynnwyd amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth wedi newid y canlyniad. Roedd unrhyw faterion ynghylch y cais Rhyddid Gwybodaeth yn fater i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth eu hystyried yn bennaf. Fodd bynnag, roedd yn pryderu nad oedd ymateb i ohebiaeth fwy diweddar Mr A, a oedd wedi’i dderbyn gan y Cyngor oherwydd ei hepgor, oherwydd materion capasiti o fewn ei wasanaeth.
Roedd yr Ombwdsmon yn fodlon bod y Cyngor eisoes wedi cymryd camau i fynd i’r afael â’r materion capasiti. Gofynnodd a chafodd gytundeb y Cyngor i ymateb i’r ohebiaeth ddyledus o fewn 10 diwrnod gwaith.