Dyddiad yr Adroddiad

14/05/2021

Achos yn Erbyn

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo

Cyfeirnod Achos

202001323

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Cwynodd Mrs M am y gofal a gafodd ei mab, Mr D, a fu farw o ganser yn anffodus ym mis Ebrill 2020. O ran yr Ymddiriedolaeth, cwynodd am y pethau canlynol:

• Nid oedd oncolegydd clinigol ymgynghorol wedi cyfleu prognosis Mr D yn briodol ac nid oedd wedi cynnig cael ail farn.

• Bu methiant i reoli gofal Mr D yn briodol.

O ran y Bwrdd Iechyd, cwynodd Mrs M am y pethau canlynol:

• Yn dilyn eu cyfarfod, penderfynodd tîm amlddisgyblaethol (“MDT”) beidio â chynnig llawdriniaeth canser i Mr D ac ni chafodd y penderfyniad hwn ei adolygu.

• Ni chynigiwyd llawdriniaeth ganser briodol i Mr D ac nid oedd ganddo unrhyw ddewis ond cael llawdriniaeth yn breifat.

• Roedd rheolaeth glinigol gofal Mr D a’r modd yr ymdriniwyd â Chais Cyllido Cleifion Unigol gan lawfeddyg hepatobiaidd a phancreatig yn annigonol.

Canfu’r ymchwiliad fod yr Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol wedi cyfathrebu prognosis Mr D yn rhesymol ac nad oedd yn amhriodol iddi ofyn am ail farn am benderfyniad y Tîm Amlddisgyblaeth i gyfarfod. Ni chanfu’r ymchwiliad unrhyw dystiolaeth bod y gofal a ddarparwyd gan yr Ymddiriedolaeth yn annigonol. Yn unol â hynny, dyfarnodd yr Ombwdsmon nad oedd cadarnhad dros y cwynion yn erbyn yr Ymddiriedolaeth.

O ran y Bwrdd Iechyd, canfu’r ymchwiliad y dylai penderfyniad y Tîm Amlddisgyblaeth fod wedi cael ei adolygu a bod y methiant hwn wedi achosi i Mr D golli hyder yn y Tîm Llawfeddygol lleol; felly, roedd cadarnhad dros y gŵyn hon. Canfu’r ymchwiliad fod y Bwrdd Iechyd, mewn ymateb i ail farn a gafwyd yn breifat, yn cynnig llawdriniaeth briodol i’r iau. Yn unol â hynny, nid oedd cadarnhad dros yr elfen hon o’r gŵyn. O ran y trydydd gŵyn, canfu’r ymchwiliad y dylai’r Bwrdd Iechyd fod wedi ceisio barn gan arbenigwr radiotherapi corff stereotactig a’i bod yn anghyfiawnder nad oedd Mr D wedi cael ystyried y cyngor hwn. Felly roedd cadarnhad dros yr elfen hon o’r gŵyn.

Mewn ymateb i ymchwiliad yr Ombwdsmon, cytunodd y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mrs M a thalu cost yr ymgynghoriad preifat iddi er mwyn cael ail farn. Cytunodd hefyd i wneud taliad iawndal ariannol o £500 i Mrs M i adlewyrchu bod ei fethiannau’n amddifadu Mr D o’r cyfle i gael trafodaeth wedi’i seilio’n well ar ei opsiynau triniaeth. Yn olaf, cytunodd i rannu’r adroddiad gyda’r Llawfeddyg Hepatobiaidd a’r Llawfeddyg Pancreatig a datblygu polisi i ddiffinio pryd y dylid adolygu penderfyniadau cyfarfod y Tîm Amlddisgyblaeth.