Dyddiad yr Adroddiad

16/07/2021

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Pwnc

Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo

Cyfeirnod Achos

202101648

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs A fod Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (“y Practis”) wedi methu â darparu gwasanaeth digonol iddi fel claf. Dywedodd ei bod wedi ffonio’r Practis sawl gwaith dros y 9 mis diwethaf, ond nad oedd y staff erioed wedi ateb ei galwadau.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd wedi derbyn gwasanaeth gan y Practis. Roedd hefyd yn cydymdeimlo â’r Practis a oedd, yn ôl pob golwg, wedi bod yn y broses o gyflogi staff newydd i ateb y gofynion a oedd arno.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Practis ynghylch yr agwedd ar gŵyn Mrs A a oedd yn ymwneud ag ymateb dros y ffôn.

Cytunodd y Practis i wneud y canlynol:

• Darparu enwau dau aelod staff y gall Mrs A gysylltu â nhw dros ei linell ffôn, a fydd yn trefnu ymgynghoriad dros y ffôn gyda meddyg teulu iddi cyn apwyntiad.

Cytunwyd i wneud hyn o fewn 20 diwrnod gwaith i ddyddiad y llythyr hwn.

Mae’r Ombwdsmon yn credu y bydd hyn yn datrys cwyn Mrs A.