Dyddiad yr Adroddiad

17/08/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Addysg anghenion arbennig (AAA)

Cyfeirnod Achos

202100464

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Miss B am y ddarpariaeth addysg ar gyfer ei mab, P, yn fwy na dim:
a) Ers yr adolygiad blynyddol statudol o anghenion addysgol arbennig P yn 2019, methodd y Cyngor â threfnu’r ddarpariaeth addysgol a nodir yn ei ddatganiad anghenion addysgol arbennig (“AAA”).
b) Bu oedi gormodol gan y Cyngor cyn darparu AAA diwygiedig terfynol ers i P roi’r gorau i fynychu’r ysgol y mae ei henw wedi’i nodi yn yr AAA ym mis Hydref 2020.
Canfu’r Ombwdsmon nad oedd unrhyw dystiolaeth nad oedd y darpariaethau a nodwyd yn SSEN gwreiddiol P yn cael eu cynnig pan gafodd ei adolygu yn 2019. Cytunodd y Cyngor i gynnwys darpariaeth ychwanegol yn SSEN 2020 mewn ymateb i bryderon Miss B; cytunodd yn ddiweddarach i helpu Miss B i nodi ac ystyried ysgolion eraill, er nad oedd hyn oherwydd nad oedd darpariaeth addas yn cael ei threfnu ar gyfer P. Ni chynhaliodd yr Ombwdsmon y rhan hon o’r gŵyn. Fodd bynnag, canfu bod oedi wedi bod cyn i’r Cyngor gyhoeddi’r SSEN diwygiedig terfynol, a achosodd oedi cyn i Miss B allu apelio yn erbyn cynnwys y datganiad i Dribiwnlys. Cynhaliodd yr Ombwdsmon yr elfen hon o’r gŵyn.
Argymhellodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor yn ymddiheuro i Miss B, ac yn cynnig taliad o £750 iddi i gydnabod y trallod a achoswyd a’r cyfle a gollwyd i apelio i’r Tribiwnlys yn gynharach.