Prif swyddogaeth Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd yw lletya a chefnogi pobl sydd naill ai’n ddigartref neu sydd ag anghenion tai. Rydyn ni’n gweithio gyda phobl 18 oed neu’n hŷn.

Mae atgyfeiriadau i Lety mewn Hostel yn cael eu gwneud drwy Borth Person Unigol Cyngor Caerdydd neu drwy gytundeb ag asiantaeth arall y cytunwyd arni gan y porth. Mae gennym ni ein Hadran Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant fewnol ein hunain sy’n cefnogi’r bobl sy’n byw yn ein llety i gael gwaith, addysg a/neu hyfforddiant yn ogystal â gweithgareddau llesiant. Mae gennym ni hefyd ein cynllun sector rhentu preifat mewnol ein hunain sy’n cefnogi pobl i fynd i lety rhent preifat ac sy’n darparu cymorth parhaus drwy gydol contract rhywun.

Mae’n cefnogi pobl 18 oed neu’n hŷn sydd ag anghenion tai yng Nghaerdydd.

Rydyn ni’n cynnig cyngor ac eiriolaeth i bobl sy’n byw yn ein llety.