Mae Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid wedi ehangu ei genhadaeth a’i weledigaeth i ddiwallu anghenion pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion du a lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru. Gwneir hyn drwy ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys addysg, cyflogaeth, iechyd, cymorth i deuluoedd a diogelwch cymunedol. Ein nod hefyd yw herio ac atal stereoteipiau negyddol am amrywiaeth ethnig, a chodi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r cymunedau amrywiol sy’n byw yng Nghymru, gan wella cydlyniant cymunedol.

Llawr 1af, Eglwys Sant Paul

Plas Deheuol Loudoun

Caerdydd

CF10 5JA