Sefydlwyd Fforwm Mynediad Torfaen ym mis Gorffennaf 2020 i dynnu sylw at rai o’r problemau roedd yn wynebu pobl ag anableddau corfforol a chuddiedig yn ystod y pandemig – fel trefnu siopa bwyd, cael gafael ar wybodaeth a diffyg cyfleoedd i wneud ymarfer corff.

Mae’r grŵp wedi ehangu ers hynny, a’i nod yw codi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth eang o heriau sy’n wynebu pobl sy’n byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor yn Nhorfaen.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pŵl
NP4 6YB