Dewis eich iaith
Cau

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodolwysedd Iawn: Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg’

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru Dehongli Cyfreithiau Cymru: deddf dehongli i Gymru

Ymateb i’r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymateb i Ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar Gyfraith Gynllunio yng Nghymu (Papur Cwmpasu)

Ymateb i Bapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru ar ‘Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd’

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y  ‘Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg’

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 – Rhan III, Ymddygiad Aelodau Llywodraeth Leol

Ymateb i Ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar ‘Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n weithredol yng Nghymru’ 

Ymateb i Ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar ‘Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n weithredol yng Nghymru’ Rhan 2

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Cyrff Rhagnodedig: Gofynion Adrodd Blynyddol ar Chwythu’r Chwiban

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Egwyddorion Amgylcheddol

Ymateb i’r Ymgynghoriad ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i’r ymgynghoriad ar y Fframwaith cenedlaethol drafft ar gyfer gofal iechyd parhaus y GIG

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad byr y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar hawliau plant yng Nghymru

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Jersey ar fodel arfaethedig ar gyfer Jersey Public Services Ombudsman (JPSO)

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Cymru Fwy Cyfartal: Atgyfnerthu Partneriaeth Gymdeithasol’

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Deddf Cydraddoldeb 2010: Cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol’

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymholiad gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i egwyddorion cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Yn ôl