Gan weithio â Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau awdurdodau lleol, rydym am helpu cynghorwyr i gynnal safonau ymddygiad ac i fodloni disgwyliadau’r cyhoedd drwy gynnal y safonau ymddygiad uchaf mewn bywyd cyhoeddus.

Ein nod yw cefnogi’r broses o wneud penderfyniadau yn briodol a’r defnydd priodol o adnoddau cyhoeddus a chynnal hyder y cyhoedd mewn llywodraeth leol ac yn y broses ddemocrataidd ei hun.

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru hefyd yn gyfrifol am ystyried cwynion bod aelodau o awdurdodau lleol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol a phaneli heddlu a throseddu yng Nghymru wedi torri Cod Ymddygiad eu hawdurdod.

Credwn yn gryf fod hyfforddiant Cod Ymddygiad yn hanfodol i fod yn gynghorydd da, ac rydym yn annog pob cynghorydd newydd i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwnnw. Rydym hefyd yn annog cynghorwyr i ddarllen ein tudalen ‘Gwybodaeth i Aelodau Etholedig’ ar ein gwefan. Mae’n cynnwys ein holl adnoddau i’w helpu yn eu rôl newydd, gan gynnwys:

  • canllawiau i gynghorwyr ar y Cod Ymddygiad Model
  • taflenni ffeithiau ar wahanol agweddau ar ein proses Cod Ymddygiad – gan gynnwys sut ydym yn penderfynu a yw ymchwilio i gŵyn er budd y cyhoedd
  • eglurhad o’r hyn a wnawn pan gawn gŵyn am ymddygiad aelod etholedig
  • canllawiau ynghylch sut i gyflwyno cwyn am ymddygiad cynghorydd

Byddwn hefyd yn ychwanegu mwy o adnoddau fideo i’n gwefan yn fuan.

Dywedodd Michelle Morris, yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus:

“Ychwanegaf fy llongyfarchiadau personol i’r holl Gynghorwyr sy’n dychwelyd, gan gynnwys y rhai sy’n newydd yn eu rôl a’r rhai sy’n dychwelyd am dymor arall yn y swydd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi a’ch Swyddogion i’ch cefnogi i gynnal y safonau ymddygiad sydd wedi’u nodi yn y Cod Ymddygiad i Gynghorwyr.

Pan fyddwch yn llofnodi eich datganiad i fod yn Gynghorydd, rydych yn cytuno i gadw at y Cod ac rwy’n eich annog i gyd i fynychu’r hyfforddiant sy’n cael ei gynnig i chi ac i ddefnyddio’r mynediad at y Canllawiau a gwybodaeth arall ar ein gwefan.”

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwaith Cod Ymddygiad, cysylltwch â ni ar 0300 790 0203 neu holwch@ombwdsmon.cymru