Dewis eich iaith
Cau

Claf Sy’n Dioddef Gan Ganser Yn Nhe Cymru Yn Cael Llawdriniaeth Ddiangen Ar Ôl Camddiagnosis

Canfu ymchwiliad gan yr Ombwdsmon bod claf sy’n dioddef gan ganser wedi cael prostatectomi diangen ar ôl i staff iechyd fethu â gwneud diagnosis cywir o’i ganser.

Cwynodd Miss Y (dienw) ar ran ei phartner, Mr X, (dienw) bod staff yn Ysbyty Brenhinol Gwent wedi:

  • Methu â wneud diagnosis cywir o ganser Mr X rhwng Chwefror a Mehefin 2018
  • Roedd y diagnosis anghywir yn golygu na chafodd Mr X yr holl ffeithiau am ei iechyd i’w alluogi i wneud penderfyniad gwybodus am driniaeth yn y dyfodol (gan gynnwys dod o hyd i unrhyw opsiynau triniaeth amgen).
  • Effeithiodd yr oedi cyn cael diagnosis cywir (a wnaed ym mis Rhagfyr 2018) yn andwyol ar ansawdd ei fywyd.

Cadarnhaodd yr ymchwiliad gŵyn Ms Y a chanfu fod staff wedi diystyru nodau lymff pelfig chwyddedig Mr X. Dywedwyd wrth Mr X fod ei ganser wedi’i gyfyngu i’r organ ac felly cafodd prostatectomi diangen gan arwain at iddo ddioddef sgil-effeithiau gwanychol y llawdriniaeth a effeithiodd ar ansawdd ei fywyd.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cytuno i sawl argymhelliad, gan gynnwys rhoi ymddiheuriad llawn i Miss Y a Mr X am y methiannau a nodwyd, yn ogystal â thalu iawndal o £5000 i Mr X am y methiannau yn ei ofal.

Wrth roi ei sylwadau ar yr adroddiad, dywedodd Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:

“Canfu fy ymchwiliad nad oedd gan Mr X y ffeithiau llawn i wneud penderfyniad gwybodus am ei driniaeth.

“Er nad oedd ei brognosis cyffredinol yn debygol o fod wedi newid yn sylweddol, yn anffodus, mae wedi dioddef effeithiau gwanychol llawdriniaeth nad oedd wir ei hangen arno.  Mae hyn yn anghyfiawnder aruthrol.

“Mae’n hollbwysig i’r Bwrdd Iechyd ddysgu o hyn i sicrhau nad yw’r un camgymeriadau yn cael eu gwneud eto. Bydd fy swyddfa yn mynd ar drywydd i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’m hargymhellion.”

I ddarllen yr adroddiad, ewch yma.