Dewis eich iaith
Cau

Siarter Hil ac Ethnigrwydd yn y Gweithle

Rydyn ni’n cefnogi ein cydweithwyr du, pobl du ar draws y byd a phawb sy’n condemnio hiliaeth yn gyhoeddus.

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddon ni ein gweithredoedd o dan ein Cynllun Cydraddoldeb ar gyfer 2020/21. Gwnaed y cyhoeddiad yng nghyd-destun y Protestiadau Mae Bywydau Du o Bwys. Teimlon ni ei bod yn amserol ac yn briodol i’n gweithredoedd ar gyfer 2020/21 gynnwys pwyslais ar gryfhau ein cyfraniad at gydraddoldeb, cyfiawnder a chynhwysiant hiliol yng Nghymru.

Fodd bynnag, penderfynon ni fynd gam ymhellach a llunio ‘Siarter Hil ac Ethnigrwydd yn y Gweithle’. Mae’r Siarter yn cyd-fynd â’n gweithredoedd cydraddoldeb ehangach, ond mae hefyd yn cynnwys ymrwymiadau ychwanegol a mwy penodol yng nghyswllt ein gwaith i gefnogi cydraddoldeb a chynhwysiant hiliol yn OGCC fel cyflogwr a darparwr gwasanaeth. Byddwn ni yn adrodd ar ein cynnydd o ran yr ymrwymiadau yn y Siarter yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb blynyddol.

Byddwn ni’n gwrando

  • Byddwn ni’n trefnu grŵp ffocws gyda chymunedau BAME i bennu a dymchwel y rhwystrau i fynediad at ein gwasanaeth.
  • Byddwn ni’n parhau i fod yn sefydliad cynhwysol a byddwn ni’n darparu cefnogaeth i staff BAME, yn eu hadnabod yn gyfartal, yn gwrando ar eu profiadau ac yn dysgu oddi wrthyn nhw er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol.
  • Byddwn ni’n cwmpasu’r potensial am rwydweithiau staff yn OGCC, gan gynnwys un ar gyfer pobl a chynghreiriaid BAME, a byddwn yn cefnogi eu datblygiad.

Byddwn ni’n dysgu

  • Byddwn ni’n creu pecyn adnoddau gwrth-hiliaeth ac yn sicrhau dysgu ac ymwybyddiaeth barhaus ymhlith yr holl staff.
  • Byddwn ni’n cynnal digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i ddathlu diwylliannau BAME, cynyddu dysgu a chodi ymwybyddiaeth o wahaniaethau, gan gynnwys materion yn ymwneud â hiliaeth a gwahaniaethu.
  • Byddwn ni’n darparu hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod i’r holl staff ac i aelodau ein Panel Ymgynghorol yn 2020/21.

Byddwn ni’n gweithredu

  • Bydd yr Ombwdsmon yn dod yn Noddwr Gweithredol o’r Tîm Arweinyddiaeth i ddarparu arweinyddiaeth weladwy ar hil ac ethnigrwydd yn ein sefydliad.
  • Byddwn ni’n sicrhau cynrychiolaeth BAME ar ein Panel Ymgynghorol a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg erbyn mis Ebrill 2022.
  • Byddwn ni’n cymryd camau rhagweithiol i sicrhau gweithlu mwy amrywiol sy’n fwy cynrychioliadol o’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Byddwn yn gwneud hyn trwy gynyddu ymwybyddiaeth o’n rôl a chyfleodd recriwtio i ymgeiswyr BAME posibl, gan anelu at gyrraedd o leiaf 8% o bobl BAME ar gam restr fer yn y broses recriwtio.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at ymgysylltu ag unrhyw rhanddeiliaid allanol fyddai â diddordeb mewn helpu ni i gyflawni’r ymrwymiadau hyn. Gellir anfon unrhyw ymholiadau am ein Siarter at Ania Rolewska (Pennaeth Polisi) ania.rolewska@ombwdsmon.cymru