Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cael ei feirniadu am y gofal a ddarpariwyd i’r gwryw, Mr C (anhysbys), ym mis Hydref 2016, ar ôl derbyn cwyn gan ei fam, Mrs B.

Canfu’r ymchwiliad:

• Gall atgyfeiriad cynharach, gan y Gwasanaeth Podiatreg at dîm arbenigol fod wedi arwain at driniaeth gyflymach o’i gyflwr ac efallai y byddai wedi osgoi’r angen i drychu bys troed Mr C.

• Dylai camau pellach fod wedi eu cymryd cyn rhyddhau Mr C, yn dilyn ei dderbyniad cyntaf i Ysbyty, a pe bai’r camau hyn wedi cael eu cymryd, efallai y byddai gofal Mr C wedi cael ei reoli’n wahanol.

• Canfu’r ymchwiliad hefyd bod Mr C mewn risg gynyddol o Thrombosis Gwythïen Ddofn (TGD)/ Emboledd Ysgyfeiniol (EY), a dylai amddiffyniad fod wedi’i barhau ar ôl iddo gael ei ryddhau o’i ail dderbyniad i Ysbyty.
Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cytuno i wneud taliad o £4,000 i gydnabod y methiannau a nodir yn yr adroddiad ac ymddiheuro mewn ysgrifen i deulu Mr C. Yn ychwanegol, cytunodd i ymgymryd ag ymchwiliad dadansoddi gwir achos y farwolaeth a rhoi cynllun gweithredu ar waith er mwyn atal y sefyllfa rhag digwydd eto.

Yn rhoi sylw ar yr adroddiad, dywedodd Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasnaethau Cyhoeddus Cymru:

“Pe bai Mr C wedi ei drin yn y modd cywir, efallai y byddai’r canlyniad enbyd o drist yr achos hwn wedi’i osgoi.

“Yn benodol, rwy’n bryderus iawn bod y claf wedi cael ei ryddhau yn gynnar yn dilyn ei dderbyniad cyntaf i Ysbyty heb ystyriaeth lawn o’i gyflwr ac nad oedd wedi derbyn amddiffyniad priodol yn erbyn ei Thrombosis Gwythïen Ddofn ac Emboledd Ysgyfeiniol yn ystod ei ail ryddhad o Ysbyty. Mae’r achos hwn yn pwysleisio pwysigrwydd gweithdrefnau rhyddhau trwyadl ar gyfer pob claf.

“Dim ond 42 mlwydd oed oedd Mr C pan fu farw ac ni ellir bychanu effaith marwolaeth mor gynamserol ar ei deulu.”