Dangosodd meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Glan Clwyd “ddiffyg brys ofnadwy” wrth ymdrin ag anghenion claf a oedd wedi cael diagnosis o ffurf ymosodol ar ganser y prostad. Dyna mae’r Ombwdsmon, Nick Bennett, wedi’i ganfod.

Dyma’r trydydd adroddiad o ddiddordeb i’r cyhoedd a ryddhawyd gan yr Ombwdsmon mewn perthynas â’r ysbyty yn y ddau fis diwethaf.

Cafodd Mr D (cuddir ei enw) ddiagnosis o ganser yng Ngorffennaf 2014. Er bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai cleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ddechrau ar eu triniaeth cyn pen 31 diwrnod, bu’n rhaid i Mr D aros mwy na phedair gwaith yr amser sydd yn y canllawiau. Nid yn unig roedd oedi wrth gynnal ymchwiliadau diagnostig, ond roedd oedi hefyd wrth drefnu llawdriniaeth i Mr D.

Mae’r Ombwdsmon hefyd wedi beirniadu’r modd y gwnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ymdrin â’r gŵyn ddilynol am ei ofal gan ddweud y byddai “wedi dwysau llawer ar lefel y gofid a’r pryder y byddai Mr D wedi ei brofi.”

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i nifer o argymhellion, gan gynnwys ymddiheuriad ysgrifenedig llawn ac adolygiad o’r modd y mae ei Wasanaeth Wroleg yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:
“Yn yr achos arbennig yma, roedd yna ddiffyg brys ofnadwy yn y modd yr atgyfeiriwyd rhwng meddygon ymgynghorol ar wahanol safleoedd ysbyty’r Bwrdd Iechyd.

“Ymddengys y bu methiant systematig i gydnabod ac ymateb i’r ffaith fod Mr D yn dioddef o ffurf ymosodol o ganser y prostad a allai fygwth ei fywyd ac a oedd angen triniaeth radical ar frys.

“Ni welais i ddim byd yn ymateb y Bwrdd Iechyd i fy ymchwiliad a allai gyfiawnhau methiant sydd wedi peri cymaint o bryder.

“Bydd fy swyddfa’n dilyn i fyny ar yr argymhellion y cytunwyd arnynt i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu cyn gynted ac sy’n ymarferol bosibl.”