Dewis eich iaith
Cau

Mae’r Ombwdsmon a’i staff yn ceisio darparu gwasanaeth Ombwdsmon o’r radd flaenaf i Gymru.

Rydym yn croesawu adborth ar eich profiad cadarnhaol o’n gwasanaeth.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd achlysuron pan fydd achwynwyr yn anhapus â’n penderfyniadau neu’r gwasanaeth yr ydym wedi’i ddarparu.

 

Y Broses Adolygu Achos – pan fyddwch yn anhapus â’n penderfyniad

Gallwch ofyn am adolygiad o benderfyniad a wnaed gennym i beidio ag ymchwilio i’ch cwyn, i derfynu ymchwiliad, neu os ydych o’r farn bod y penderfyniadau a wnaed gennym yn dilyn ymchwiliad yn rhai diffygiol.

Ni allwn adolygu penderfyniad dim ond oherwydd eich bod yn anghytuno ag ef.

Rhaid ichi fod â thystiolaeth newydd, neu raid ichi allu dangos na wnaethom ystyried tystiolaeth benodol a oedd ar gael, neu ni fyddwn yn gallu delio â’ch cais am adolygiad.

Dylech gyflwyno eich cais o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl y penderfyniad rydych chi am iddo gael ei adolygu.

Mae taflen am ein Proses Adolygu Achos ar gael yma.

Y Broses Gwyno Amdanom Ni – pan fyddwch yn anhapus â’n gwasanaeth

Fel rhan o’m hymrwymiadau gwasanaeth rydym yn ceisio:

  • darparu proses hygyrch, syml, effeithiol a thryloyw ar gyfer ymchwilio i gwynion am y gwasanaeth a roddwn;
  • bodloni gofynion Safonau’r Gymraeg;
  • ymateb yn gyflym i gwynion am y gwasanaeth a ddarparwyd gennym; ac,
  • os ydym ar fai neu wedi rhoi gwasanaeth gwael, ymddiheuro a dysgu oddi wrth ein camgymeriadau.

Rydym yn awyddus i glywed eich sylwadau a’ch pryderon am y gwasanaeth a ddarparwyd gennym, gan gynnwys sylwadau neu bryderon am ein cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg.

Sut i ofyn am adolygiad achos neu roi sylwadau neu gwyno am ein gwasanaeth

I ofyn am adolygiad o benderfyniad a wnaed gennym neu i gwyno am ein gwasanaeth (gan gynnwys ein cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg), llenwch y ffurflen ar-lein ar waelod y dudalen hon.

Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho fersiwn PDF o’r ffurflen y dylech ei chadw ar eich cyfrifiadur.  Gallwch lenwi’r ffurflen â llaw trwy argraffu ac anfon y ffurflen wedi’i llenwi at ein cyfeiriad post, neu gallwch anfon y ffurflen wedi’i llenwi at feedback@ombwdsmon.cymru

Mae gennym hefyd fersiwn PDF Hawdd ei Ddarllen o’r ffurflen ar gael isod.

Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg a byddwn yn ymateb yn Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi cyn ymateb.

You can write to us in Welsh and we will reply in Welsh. Adran A

Eich manylion

Os rhoddwch gyfeiriad e-bost byddwn fel arfer yn defnyddio hwn ar gyfer gohebu.

Fel arfer, dylai’r un a gyflwynodd y gŵyn am gorff cyhoeddus, neu’r un a gafodd y broblem gyda’n gwasanaethau, lenwi’r ffurflen hon. Os ydych yn llenwi hon ar ran rhywun arall, llenwch Adran B.

 

Adran B

Os ydych yn gofyn am adolygiad a/neu yn gwneud sylw/ cwyno ar ran rhywun arall, rhowch eu manylion.

Adran C

Cysylltwch â ni os oes angen unrhyw help arnoch i lenwi’r ffurflen hon

Adran D

Eich cais am adolygiad o benderfyniad a wnaed gan yr Ombwdsmon

Os oes gennych ddogfennau i gefnogi eich cais, anfonwch nhw gyda’r ffurflen hon.

Adran E

Eich sylw neu gŵyn am y gwasanaeth a ddarparwyd gan yr Ombwdsmon

 

 

Os oes gennych ddogfennau i gefnogi eich sylw neu gŵyn, anfonwch nhw gyda’r ffurflen hon.

Adran F

Rhestrwch unrhyw ddogfennau sydd ynghlwm neu rhowch unrhyw wybodaeth ychwanegol

Yn ôl