Dewis eich iaith
Cau

Mae’r Ombwdsmon a’i staff yn ceisio darparu gwasanaeth Ombwdsmon o’r radd flaenaf i Gymru.

Fel rhan o’r ymrwymiad hwnnw, ein nod yw:

  • darparu proses hygyrch, syml, effeithiol a thryloyw ar gyfer ymchwilio i gwynion am y gwasanaeth a roddwn;
  • ymateb yn gyflym i gwynion am y gwasanaeth a ddarparwyd gennym; ac, ,
  • os ydym wedi gwneud rhywbeth yn anghywir neu wedi rhoi gwasanaeth gwael, ymddiheuro a dysgu o’n camgymeriadau..

Rydym yn awyddus i glywed eich sylwadau am y gwasanaeth a ddarparwyd gennym.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r broses hon i ofyn am adolygiad o benderfyniad a wnaed gennym ni i beidio ag ymchwilio, i derfynu ymchwiliad, neu os ydych o’r farn bod y penderfyniadau a wnaed gennym yn dilyn ymchwiliad yn rhai diffygiol. Dylid anfon ceisiadau o’r fath i ni cyn pen 20 diwrnod gwaith o’r penderfyniad yr ydych am iddo gael ei adolygu.

I wneud sylwadau neu gwyno am ein gwasanaeth (gan gynnwys ein cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg) neu i wneud cais am adolygiad o benderfyniad a wnaed gennym, llenwch y ffurflen ar-lein ar waelod y dudalen hon.

Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho fersiwn PDF o’r ffurflen y dylech ei chadw ar eich cyfrifiadur. Gallwch lenwi’r ffurflen â llaw trwy argraffu ac anfon y ffurflen wedi’i llenwi at ein cyfeiriad post, neu gallwch anfon y ffurflen wedi’i llenwi at feedback@ombwdsmon.cymru

Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg a byddwn yn ymateb yn Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi cyn ymateb.Adran A

Eich manylion

Os rhoddwch gyfeiriad e-bost byddwn fel arfer yn defnyddio hwn ar gyfer gohebu.

Y sawl a gafodd y broblem gyda’n gwasanaethau, neu a gyflwynodd y gŵyn am gorff cyhoeddus, ddylai lenwi’r ffurflen hon fel arfer. Os ydych yn llenwi hon ar ran rhywun arall llenwch Adran B.

 

Adran B

Os ydych yn gwneud cwyn / sylw neu’n gofyn am adolygiad ar ran rhywun arall, rhowch eu manylion nhw

 

 

Adran C

Ai sylw, cwyn ynteu cais am adolygu penderfyniad yr Ombwdsmon ydy hwn?

Cysylltwch â ni os oes arnoch angen help i lenwi’r ffurflen hon

 

Adran D

Eich cwyn neu’ch sylw am safon y gwasanaeth a ddarparwyd gan yr Ombwdsmon

 

 

Adran E

Eich cais am adolygiad o benderfyniad a wnaeth yr Ombwdsmon

 

 

Adran F

Rhestrwch unrhyw ddogfennau sydd ynghlwm neu roi unrhyw wybodaeth ychwanegol

Yn ôl