Dewis eich iaith
Cau

Cwynion am ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Rhoddaf ganiatâd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru dderbyn ac ystyried yr holl wybodaeth berthnasol at ddibenion penderfynu a ddylid cychwyn ymchwiliad, neu at ddibenion ymchwilio i fy nghwyn dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005. Gall hyn gynnwys gwybodaeth bersonol neu wybodaeth bersonol sensitif (gan gynnwys cofnodion meddygol pan fo angen) sy’n berthnasol i’m cwyn.

Rwy’n deall y gall fy ffurflen gwyno a’r holl ddeunydd a gyflwynir gyda hi gael eu datgelu’n llawn i’r corff rwyf wedi cwyno amdano, oni bai fy mod yn nodi fel arall, ac y gellir eu defnyddio ymhellach yn unol â thelerau’r Ddeddf honno.

Os ydych chi’n cwyno ar ran rhywun arall, mae bwrw ati i lenwi’r ffurflen yn cadarnhau eu bod nhw wedi rhoi eu caniatâd i chi gwyno ar eu rhan ac i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru dderbyn ac ystyried yr holl bapurau perthnasol (gan gynnwys cofnodion meddygol pan fo angen) at ddibenion penderfynu a ddylid cychwyn ymchwiliad, neu at ddibenion ymchwilio i’w cwyn dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005. Maent hefyd yn derbyn y gellid defnyddio’r wybodaeth ymhellach yn unol â thelerau’r Ddeddf honno, ac, fel cynrychiolydd, efallai y cewch fynediad at eu gwybodaeth bersonol neu bersonol sensitif a gafwyd ar gyfer un o’r dibenion hyn.

 

Cwynion bod aelodau o awdurdodau lleol wedi torri’r Cod Ymddygiad

Rwy’n deall y bydd fy ffurflen gwyno a’r holl ddeunydd a gyflwynir gyda hi (gan gynnwys fy hunaniaeth) yn cael ei datgelu’n llawn i’r aelod rwy’n gwneud cwyn yn ei erbyn, ac y gallai’r wybodaeth hon ddod yn wybodaeth gyhoeddus. Bydd yr wybodaeth hon hefyd fel arfer yn cael ei datgelu i’r Swyddog Monitro a Chlerc y Cyngor priodol (lle bo’n berthnasol).

Rwyf hefyd yn cadarnhau fy mod yn barod i roi tystiolaeth lafar yn gyhoeddus i ategu fy nghwyn gerbron Pwyllgor Safonau’r awdurdod, neu gerbron unrhyw dribiwnlys achos a all gael ei benodi i ystyried unrhyw adroddiad y gall yr Ombwdsmon ei gyhoeddi os bydd yn penderfynu ymchwilio i’m cwyn.

Yn ôl