Dewis eich iaith
Cau

O 1 Tachwedd 2014, newidiodd awdurdodaeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae hyn fel canlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae ganddo bellach rôl estynedig mewn perthynas â chartrefi gofal, gwasanaethau gofal cartref a gofal lliniarol.

Bu modd i’r Ombwdsmon erioed ystyried cwynion gan unigolion (neu rywun ar eu rhan) pan drefnwyd eu gofal gan wasanaethau cyhoeddus, er enghraifft mewn cartrefi gofal. Fodd bynnag, mae’r trefniadau newydd bellach yn cynnwys cwynion gan bobl sy’n trefnu ac yn ariannu eu gofal eu hunain.

Yng nghyswllt gwasanaethau gofal lliniarol annibynnol, mae hwn yn faes newydd o ran awdurdodaeth. Yn yr achos hwn rhaid i’r gwasanaeth fod wedi derbyn cyllid cyhoeddus (e.e. gan fwrdd iechyd neu gyngor) yn y tair blynedd cyn y mater y cwynir amdano, i’r Ombwdsmon allu rhoi ystyriaeth i hyn.

Ceir mwy o fanylion am sut i gwyno am ddarparwyr gofal annibynnol yma.