Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005461

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Ms C fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (“y Bwrdd Iechyd”) wedi methu â nodi a rhoi diagnosis i’w mab, P, sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD)/Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) am gyfnod o tua 8 mlynedd.

Canfu ymchwiliad yr Ombwdsmon, er bod symptomau clinigol ac arwyddion o ASD/ADHD posib yn bresennol rhwng 2013 a 2014, roedd ambell ansicrwydd diagnostig dilys bryd hynny. Pan gafodd P ei weld gan Feddyg Ymgynghorol mewn Seiciatreg Plant a’r Glasoed yn 2014 a 2015, daeth y Meddyg Ymgynghorol i’r casgliad fod diffyg symptomau a nam yn golygu na ellid gwneud diagnosis pendant o ASD/ADHD. Roedd yr Ombwdsmon yn fodlon bod y casgliadau yn unol â’r arweiniad a’r ymchwil bryd hynny.

Ni chadarnhaodd yr Ombwdsmon gŵyn Ms C.

Yn ôl