Dewis eich iaith
Cau

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Tywyn

Dyddiad yr Adroddiad

17/12/2021

Pwnc

COD Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201906873

Math o Adroddiad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Tywyn

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn gan Gadeirydd Pwyllgor Personél Cyngor Tref Tywyn (“y Cyngor”) bod Aelod (“yr Aelod”) o’r Cyngor wedi methu â dilyn Cod Ymddygiad y Cyngor ar gyfer Aelodau.

Honnwyd y bu’r Aelod yn amharchus tuag at Glerc y Cyngor (“y Clerc”) a’i fod wedi ei thanseilio dro ar ôl tro.  Roedd y gŵyn yn ymwneud â gohebiaeth a anfonwyd gan yr Aelod at y Clerc a gohebiaeth a anfonwyd gan yr Aelod am y Clerc.

Daeth yr Ombwdsmon i’r Casgliad bod gohebiaeth yr Aelod yn cynnwys sylwadau personol difrïol a oedd yn amharchus ac mai bwriad y sylwadau ynglŷn â phrofiad y Clerc oedd tanseilio’r Clerc.  Yn ychwanegol, defnyddiodd yr Aelod iaith â thuedd tuag at ryw benodol wrth wneud sylwadau am y Clerc.

Daeth yr Ombwdsmon i’r penderfyniad y gallai’r Aelod fod wedi torri Cod Ymddygiad y Cyngor, yn benodol, paragraffau 4(a), 4(b) a 4(c) gan fod yr Aelod wedi methu â chyflawni ei ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau gan roi sylw dyledus i’r egwyddor y dylid sicrhau cyfle cyfartal i bawb, waeth beth yw eu rhywedd; methiant i ddangos parch ac ystyriaeth, ac ymddwyn mewn ffordd sy’n fwlio neu’n harasio mewn perthynas â’r Clerc.  Canfu’r Ombwdsmon hefyd y gellid ystyried gweithredodd yr Aelod yn rhesymol fel ymddygiad a allai ddwyn anfri ar Swyddfa’r Aelod neu’r Cyngor, ac fel ymddygiad sy’n cyfleu achos posibl o dorri paragraff (6 (1) (a) y Cod Ymddygiad.

Cyfeiriodd yr Ombwdsmon ei adroddiad ymchwilio at Swyddog Monitro Cyngor Gwynedd i’w ystyried gan ei Bwyllgor Safonau.

Ceryddodd y Pwyllgor Safonau y Cynghorydd Stevens am ei fod wedi ymddiswyddo o’r Cyngor cyn y gwrandawiad. Dywedodd y byddai wedi ei atal am y cyfnod hiraf posib a gofynnodd iddo fyfyrio ar ei ymddygiad.

 

Yn ôl