Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl) : Cyngor Dinas Casnewydd

Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2022

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102507

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Cwynodd Miss X am y gofal a gafodd ei brawd Mr Y, gan y Cyngor. Roedd yr ymchwiliad yn ystyried a oedd y Cyngor wedi methu glynu wrth argymhellion asesiad annibynnol a gynhaliwyd ym mis Medi 2019, ac a oedd wedi methu gwrando ar Mr Y yng nghyswllt ei leoliad gofal dydd ac wedi methu gwneud darpariaethau priodol unwaith yr oedd yn amlwg bod Mr Y yn anhapus ynghylch mynd i’r ganolfan ddydd.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi dilyn proses briodol o ran yr asesiad annibynnol a bod ei benderfyniad i beidio â dilyn yr argymhellion yn briodol a bod gan y Cyngor hawl i wneud y penderfyniad hwn. Ni chafodd y gŵyn hon ei chadarnhau.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi cymryd camau priodol wrth archwilio lleoliad gofal dydd Mr Y a’r opsiynau oedd ar gael, a bod y Cyngor wedi ystyried barn Mr Y, gan gynnwys cyfeirio Mr Y at eiriolwr er mwyn iddo allu mynegi ei farn. Ni chafodd y gŵyn hon ei chadarnhau.

Yn ôl