Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

23/09/2022

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101760

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Ar ôl i’w dad, Mr F, ddatblygu arwyddion ei fod wedi dioddef strôc, a arweiniodd at alwad 999, cwynodd Mr D iddi gymryd dros 3 awr i’r ymddiriedolaeth anfon ambiwlans ato. O ystyried bod angen triniaeth ar frys ar bobl sy’n dioddef strôc, roedd Mr D yn benodol bryderus y dylai achos ei dad fod wedi cael statws coch, yn hytrach na’r statws Ambr 1 a neilltuwyd1 iddo. Roedd Mr D hefyd o’r farn, o ganlyniad i’r oedi cyn cyrraedd yr ysbyty, y collwyd cyfle i weinyddu thrombolysis (meddyginiaeth sy’n gweithredu i doddi ceulad gwaed) ac felly cafodd siawns ei dad o oroesi ei gyfaddawdu.
Cafodd ymchwiliad yr Ombwdsmon ei lywio gan gyngor gan Uwch Reolwr Hyfforddi Parafeddygon / Gweithredol ar gyfer Canolfannau Rheoli Brys (“yr Ymgynghorydd”) hynod brofiadol. Ar ôl adolygu’r holl dystiolaeth berthnasol oedd yn ymwneud â’r digwyddiad, roedd yr Ymgynghorydd o’r farn bod statws Ambr 1 yr alwad yn gywir ac na fyddai wedi bod yn briodol cynyddu statws yr alwad i statws Coch. Yn ogystal, canfu’r Ymgynghorydd, ar ôl adolygu logiau argaeledd cerbydau, na gollwyd unrhyw gyfleoedd i anfon ambiwlans yn gynt nag y gwnaethpwyd.
Ar ôl ystyried sylwadau’r Ymgynghorydd, daeth yr Ombwdsman i’r casgliad nad oes modd pennu cyrhaeddiad Mr F yn yr ysbyty y tu allan i’r terfyn amser optimaidd iddo dderbyn thrombolysis i unrhyw fethiant gwasanaeth osgoadwy ar ran yr Ymddiriedolaeth ac, yn unol â hynny, ni fyddai wedi bod yn briodol adolygu effaith unrhyw oedi wrth i Mr F gyrraedd yr ysbyty. O ganlyniad, nid oedd yr Ombwdsmon wedi cynnal y gŵyn.

Yn ôl