Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

30/09/2022

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103938

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cwynodd Mr B am y driniaeth a gafodd ei wraig, Mrs B, gan yr Ymddiriedolaeth ar ôl iddi ddioddef anafiadau difrifol ym mis Awst 2020. Yn benodol, defnydd morffin i drin Mrs B, ei chludiant o’r cwch yr oedd hi arni i ambiwlans, a chywirdeb yr ymateb i’w gŵyn.

Canfu’r ymchwiliad fod y defnydd o forffin a’r dull cludo i’r ambiwlans yn briodol o dan yr amgylchiadau, ac felly ni chynhaliwyd y cwynion hyn. Canfu’r ymchwiliad, gan fod cyfrifon Mr B a’r Ymddiriedolaeth o’r digwyddiad yn amrywio’n sylweddol, roedd sawl elfen na fyddai byth yn gallu eu sefydlu’n ddiffiniol. Fodd bynnag, roedd rhai elfennau lle sefydlwyd bod ymateb yr Ymddiriedolaeth i’r gŵyn yn anghywir, neu le nad oedd dogfennaeth berthnasol wedi’i chwblhau’n ddigonol, gan arwain at ddiffyg eglurhad ynghylch rhai elfennau o driniaeth Mrs B. O ganlyniad, cynhaliwyd yr elfen hon o’r gŵyn yn rhannol.

Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Ymddiriedolaeth ymddiheuro i Mr B am y methiannau a nodwyd yn yr adroddiad, cynnig taliad o £250 i Mr B i gydnabod y trallod a achoswyd gan y gwallau o ran y ffordd yr ymatebodd yr Ymddiriedolaeth i’r cwynion, ac atgoffa’r holl staff o bwysigrwydd cwblhau’r holl feysydd perthnasol ar ddogfennaeth ategol. Cytunodd yr Ymddiriedolaeth i’r argymhellion hyn.

Yn ôl