Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Valleys To Coast Housing

Dyddiad yr Adroddiad

15/10/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103137

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Valleys To Coast Housing

Cwynodd Ms A, ar ran ei mam, Mrs B, fod Cymdeithas Dai Cymoedd i’r Arfordir (“y Gymdeithas Dai”) wedi methu â chymryd camau priodol i ddelio â tho oedd yn gollwng yng nghartref Mrs B. Roedd Ms A yn anhapus â’r gwaith trwsio dros dro i’r to a dywedodd fod angen to hollol newydd. Roedd Ms A yn anhapus ag ymateb y Gymdeithas Dai i’w chwynion.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Gymdeithas Dai oherwydd roedd yn bryderus, er bod gwaith trwsio dros dro wedi’i wneud i’r to a’r addurno ar y tu mewn, roedd y gwaith hwn wedi methu â datrys y broblem yn iawn ac roedd y to’n dal i ollwng gan achosi mwy o ddifrod. Nid oedd y camau a gymrodd y Gymdeithas Dai i ateb y pryderon wedi cael eu hegluro wrth Ms A na Mrs B ac nid oedd unrhyw ddiweddariad wedi’i roi i Mrs B ar statws y gwaith trwsio.

Penderfynodd yr Ombwdsmon ofyn i’r Gymdeithas Dai a gytunodd i osod to a nwyddau dŵr glaw newydd (gan gynnwys gwaith soffit, ffasgia a gwteri) yn yr eiddo. Cytunodd y byddai’r eiddo’n cael ei drin fel blaenoriaeth i gydnabod y problemau parhaus yr oedd Mrs B wedi’i wynebu. Cytunodd y Gymdeithas Dai, o fewn 20 diwrnod gwaith, i anfon llythyr at Mrs B yn cadarnhau’r cytundeb i osod to a nwyddau dŵr glaw newydd ynghyd â llythyr yn nodi’r camau a gymrodd i ateb y pryderon a leisiwyd gan, ac ar ran, Mrs B.

Roedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod hyn yn datrys y gŵyn yn briodol.

Yn ôl