Dewis eich iaith
Cau

Llywodraethu

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu Panel Cynghori, Pwyllgor Archwilio ac Asesu Risg a Thim Rheoli i’w gynghori a chynorthwyo mewn materion llywodraethu.  Isod ceir rhai dogfennau mewnol allweddol wedi’u hystyried gan un neu fwy o’r grwpiau hyn.

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2018/19

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2016/17

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2014/15

Adroddiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2018/19

Adroddiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg  2016/17

Cynlluniau Strategol/Gweithredol 2015/16 – Adroddiad Monitro – Y Sefyllfa ar Ddiwedd y Flwyddyn

Cynllun Gweithredol 2017/18

Cynllun Gweithredol 2016/17

Polisiau a Gweithdrefnau Mewnol

Isod y mae’r polisiau a gweithdrefnau sydd yn weithedrol yn fewnol yn swyddfa’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Polisi Presenoldeb ac Absenoldeb
Polisi Iechyd a Diogelwch
Polisi/cynllun Parhad Busnes
Polisiau Ariannol
Trefn Gwyno y Cod Ymddygiad
Y Broses Delio â Chwynion (Crynodeb)
Strategol Cyfathrebu
Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi Disgyblu
Rhyddid Gwybodaeth
Polisi Cwynion
Sut i wneud sylw neu gwyno am ein gwasanaeth neu Ofyn am adolygiad o benderfyniad a wnaethom
Polisi Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid
Polisi Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu
Polisi a Phroses Newid Sefydliadol
Strategaeth Allgymorth
Polisi Rheoli Perfformiad
Proses Adolygu Perfformiad a Datblygu
Polisi Cyfnod Prawf
Polisi Di-fwg
Polisi Caffael
Y Weithdrefn Recriwtio a Dethol Staff 
Polisi Safonau Ymddygiad Staff 
Strategaeth Cyfathrebu Mewnol
Polisi ar Hyfforddi a Datblygu
Polisi Teithio a Chynhaliaeth  
Safonau Gwasanaeth Ombwdsmon Gwasanaethay Cyhoeddus Cymru
Polisi Gweithio Hyblyg
Polisi Tywydd Gwael & Phroblemau Teithio

Yn ôl