Dewis eich iaith
Cau

Llywodraethu

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu Panel Cynghori, Pwyllgor Archwilio ac Asesu Risg a Thim Rheoli i’w gynghori a chynorthwyo mewn materion llywodraethu.  Isod ceir rhai dogfennau mewnol allweddol wedi’u hystyried gan un neu fwy o’r grwpiau hyn.

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2019/20

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2018/19

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2016/17

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2014/15

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2019/20

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2018/19

Adroddiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg  2016/17

Cynlluniau Strategol/Gweithredol 2015/16 – Adroddiad Monitro – Y Sefyllfa ar Ddiwedd y Flwyddyn

Cynllun Gweithredol 2017/18

Cynllun Gweithredol 2016/17

Polisiau a Gweithdrefnau Mewnol

Isod y mae’r polisiau a gweithdrefnau sydd yn weithedrol yn fewnol yn swyddfa’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Polisi Presenoldeb ac Absenoldeb

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi/cynllun Parhad Busnes

Polisïau Ariannol

Trefn Gwyno y Cod Ymddygiad

Y Broses Delio â Chwynion (Crynodeb)

Strategol Cyfathrebu

Polisi Chwythu’r Chwiban

Polisi Disgyblu

Polisi Geirda Cyflogaeth

Polisi Cyfleoedd Cyfartal

Polisi a Gweithdrefn Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Rhyddid Gwybodaeth

Polisi & Gweithdrefn Gwyno

Sut i wneud sylw neu gwyno am ein gwasanaeth neu Ofyn am adolygiad o benderfyniad a wnaethom

Polisi Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid

Polisi Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid (Hawdd ei Ddarllen)

Polisi Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu

Polisi Newid Sefydliadol

Strategaeth Allgymorth

Polisi Rheoli Perfformiad

Proses Adolygu Perfformiad a Datblygu

Polisi Cyfnod Prawf

Polisi Di-fwg

Polisi Caffael

Y Weithdrefn Recriwtio a Dethol Staff 

Polisi Safonau Ymddygiad Staff 

Strategaeth Cyfathrebu Mewnol

Polisi ar Hyfforddi a Datblygu

Polisi Teithio a Chynhaliaeth  

Safonau Gwasanaeth Ombwdsmon Gwasanaethay Cyhoeddus Cymru

Polisi Gweithio Hyblyg

Polisi Tywydd Gwael & Phroblemau Teithio

Strategaeth Llesiant