Dewis eich iaith
Cau

Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 yn nodi’r math o sefydliadau y gall yr Ombwdsmon ystyried cwynion yn eu cylch. Mae’r rhestr isod yn seiliedig ar Atodlen 3 y Ddeddf. Fodd bynnag, mae modd i’r rhestr hon newid. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd cyrff newydd yn cael eu creu a’u prynu sydd o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon, ac efallai y bydd rhai eraill yn cael eu diddymu, a gall ailstrwythuro sector gwasanaeth cyhoeddus achosi newidiadau o ran enwau a swyddogaethau.

Os ydych chi’n ansicr a yw corff o dan awdurdodaeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ai peidio, cysylltu â ni.

Llywodraeth Cymru

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Trethiant

 • Awdurdod Cyllid Cymru

Llywodraeth leol, tân a’r heddlu

 • Awdurdod lleol yng Nghymru (mae hyn yn cynnwys cynghorau bwrdeistref sirol/ cynghorau sir a chynghorau cymuned).
 • Awdurdod tân ac achub yng Nghymru a sefydlwyd gan gynllun yn unol ag adran 2 Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (c. 21) neu gynllun y mae adran 4 y Ddeddf honno’n berthnasol iddo.
 • Comisiynydd heddlu a throsedd ar gyfer ardal heddlu yng Nghymru a Phaneli Heddlu a Throsedd

Yr Amgylchedd

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol dros Barc Cenedlaethol yng Nghymru
 • Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol
 • Comisiwn Coedwigaeth

Iechyd a gofal cymdeithasol

 • Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd Cymru (CAFCASS)
 • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
 • Gwasanaeth Asesu Clinigol Cenedlaethol
 • Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR),
 • Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru
 • Bwrdd Iechyd Lleol
 • Ymddiriedolaeth GIG sy’n rheoli ysbyty neu sefydliad neu gyfleuster arall yng Nghymru, gan gynnwys Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 • Awdurdod Iechyd Arbennig nad yw’n cyflawni swyddogaethau yn Lloegr yn unig neu’n bennaf yn Lloegr
 • Canolfan Iechyd Cymru
 • Cyngor Iechyd Cymuned
 • Darparwr annibynnol yng Nghymru
 • Darparwr gwasanaeth iechyd teulu yng Nghymru e.e. Meddyg Teulu/ Deintydd
 • Unigolyn sy’n cyflawni swyddogaethau a roddwyd dan reoliadau a wnaed yn unol ag adran 113(2) Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (c. 43)
 • Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
 • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
 • Darparwyr gofal cartref a chartrefi gofal

Tai

 • Landlord cymdeithasol yng Nghymru (mae hyn yn cynnwys cymdeithasau tai)

Addysg a hyfforddiant

 • Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn)
 • Cymwysterau Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Panel apeliadau derbyn a sefydlwyd yn unol â’r rheoliadau dan adran 94(5) neu 95(3) Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (c. 31).
 • Corff llywodraethu unrhyw gymuned, mudiad neu ysgol wirfoddol cyn belled â’u bod yn gweithredu yng nghyswllt derbyn disgyblion i’r ysgol neu’n cyflawni unrhyw un o’u swyddogaethau dan Bennod 1 Rhan 3 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998.
 • Panel apeliadau gwaharddiadau a sefydlwyd yn unol â’r rheoliadau dan adran 52 Deddf Addysg 2002 (c. 32).

Celfyddydau a hamdden

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyngor Chwaraeon Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Amrywiol

 • Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu
 • Comisiynydd y Gymraeg
 • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru