Dewis eich iaith
Cau

Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn rhestru’r math o sefydliadau y gallwn ystyried cwynion yn eu cylch. Mae’r rhestr isod yn seiliedig ar Atodlen 3 y Ddeddf. Fodd bynnag, mae modd i’r rhestr hon newid. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd cyrff newydd perthnasol yn cael eu creu, ac efallai y bydd rhai eraill yn cael eu diddymu, a gall ailstrwythuro sector gwasanaeth cyhoeddus achosi newidiadau o ran enwau a swyddogaethau.

Os ydych chi’n ansicr a yw corff o dan ein hawdurdodaeth, cysylltwch â ni.

Llywodraeth Cymru

 • Llywodraeth Cymru

 • Comisiwn y Senedd

Llywodraeth leol, tân a’r heddlu

 • Awdurdod lleol yng Nghymru

 • Bwrdd ar y cyd y mae ei awdurdodau cyfansoddol oll yn awdurdodau lleol yng Nghymru

 • Awdurdod tân ac achub yng Nghymru a gyfansoddwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (p.21) neu gynllun y mae adran 4 o’r Ddeddf honno yn gymwys iddo

 • Comisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer ardal heddlu yng Nghymru

 • Panel cynllunio strategol

Yr Amgylchedd

 • Y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol ar gyfer Parc Cenedlaethol yng Nghymru

 • Corff Adnoddau Naturiol Cymru

 • Asiantaeth yr Amgylchedd

 • Y Comisiynwyr Coedwigaeth

 • Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

Iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gofal Cymdeithasol Cymru

 • Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

 • Bwrdd Iechyd Lleol

 • Ymddiriedolaeth GIG sy’n rheoli ysbyty neu sefydliad neu gyfleuster arall yng Nghymru

 • Awdurdod Iechyd Arbennig nad yw’n cyflawni swyddogaethau yn Lloegr yn unig neu’n bennaf

 • Cyngor Iechyd Cymuned

 • Darparwr annibynnol yng Nghymru

 • Darparwr gwasanaeth iechyd teulu yng Nghymru

 • Person â swyddogaethau a roddir gan reoliadau a wneir o dan adran 113(2) o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (p.43)

 • Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Tai

 • Landlord cymdeithasol yng Nghymru

Addysg a hyfforddiant

 • Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru neu Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales (Estyn)

 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

 • Panel apêl derbyn a gyfansoddwyd yn unol â rheoliadau o dan adran 94(5) neu 95(3) o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p.31)

 • Corff llywodraethu unrhyw ysgol gymunedol, ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol i’r graddau y mae’n gweithredu mewn cysylltiad â derbyn disgyblion i’r ysgol neu fel arall yn cyflawni unrhyw un neu ragor o’i swyddogaethau o dan Bennod 1 o Ran 3 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p.31)

 • Panel apêl gwahardd a gyfansoddwyd yn unol â rheoliadau o dan adran 52 o Ddeddf Addysg 2002 (p.32)

 • Cymwysterau Cymru

Celfyddydau a hamdden

 • Cyngor Celfyddydau Cymru.

 • Cyngor Chwaraeon Cymru

Trethi

 • Awdurdod Cyllid Cymru

Amrywiol

 • Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu

 • Byrddau Cadwraethwyr Coity Walia

 • Comisiynydd y Gymraeg

 • Awdurdodau harbwr yng Nghymru (ac mae i “awdurdod harbwr” yr ystyr a roddir i “harbour authority” yn adran 313(1) o Ddeddf Llongau Masnach 1995 (p.21)) ac awdurdodau porthladd yng Nghymru (ac ystyr “awdurdod porthladd” yw awdurdod harbwr, neu os nad oes awdurdod o’r fath, y person sydd â rheolaeth am weithrediad y porthladd)—

  (a) a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf ar gyfer y diwydiant pysgota, ar gyfer hamdden neu ar gyfer cyfathrebu rhwng lleoedd yng Nghymru neu sy’n ofynnol yn gyfan gwbl neu’n bennaf ar gyfer y diwydiant pysgota, ar gyfer hamdden neu ar gyfer cyfathrebu rhwng lleoedd yng Nghymru (neu ar gyfer dau neu ragor o’r dibenion hyn);
  (b) i’r graddau y mae’n gweithredu mewn cysylltiad â diogelu iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion, lles anifeiliaid neu’r amgylchedd
 • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 • Bwrdd Cadwraethwyr Towyn Trewan