Dewis eich iaith
Cau

Swyddog Ymchwilio

Math o Gontract: Parhaol
Patrwm Gwaith: Llawn amser
Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos
Cyflog: £33,486 – £44,625 p.a.
Lleoliad: Gweithio hybrid (Pen-y-bont ar Ogwr) neu weithio o bell.

(Mae gweithio hybrid i ni yn golygu gweithio yn y swyddfa ym Mhen-y-bont ar Ogwr am rhwng un a thri diwrnod yr wythnos a’r gweddill o gartref)

Math o Swyddogaeth: Ymchwiliadau

 

A ydych chi yn teimlo yn angerddol dros wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a dros sicrhau bod modd troi at system gwynion annibynnol pan fydd gwasanaethau yn methu?

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn awyddus i recriwtio Swyddogion Ymchwilio sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion gan aelodau’r cyhoedd am driniaeth annheg neu wasanaeth gwael oherwydd rhyw fethiant ar ran cyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion a wnaed am Gynghorion o fewn awdurdodau lleol yng Nghymru a allai fod wedi torri cod ymddygiad statudol eu cyngor.

Fel Swyddog Ymchwilio, byddwch yn canolbwyntio ar yr achosion mwyaf difrifol ac yn rheoli llwyth achosion sy’n amrywio o ran cymhlethdod, ar draws llu o feysydd.  Wrth ddarparu profiad cwsmer da trwy gydol y broses, byddwch yn:

 • Dadansoddi gwybodaeth fanwl i gyrraedd a deall gwraidd y gŵyn
 • Nodi a chael tystiolaeth yn brydlon, gan gynnwys datganiadau tyst
 • Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd i’r achwynydd am gynnydd yr ymchwiliad
 • Datrys achosion drwy ymgysylltu’n adeiladol

Mae disgrifiad swydd llawn a gwybodaeth ychwanegol yma.

Beth ydym yn chwilio amdano

 • Profiad sylweddol, ymarferol a chymaradwy o reoli achosion cymhleth neu ymgymryd ag ymchwiliadau cymhleth, gan arwain at ganlyniadau cymesur, gan gynnwys cael tystiolaeth cyn gynted ag y bo modd yn ystod y broses ymchwilio
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig rhagorol gyda phrofiad sylweddol o ddrafftio dogfennau cymhleth i safon uchel a phroffesiynol
 • Sgiliau cyfathrebu llafar rhagorol gyda’r gallu i gwrdd â rhanddeiliaid wyneb yn wyneb, o bell neu dros y ffôn
 • Sgiliau effeithiol o ran rheoli achosion gyda’r gallu i flaenoriaethu gofynion sy’n cystadlu â’i gilydd
 • Gallu profedig i weithio’n dda yn annibynnol ac fel rhan o dîm

Croesewir ceisiadau gan ystod eang o brofiad ac arbenigedd gan gynnwys y rhai sy’n gweithio gyda gwaith achos neu rolau ymchwilio yn y gwasanaethau proffesiynol/sector cyhoeddus.  Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Sut mae hyn o fudd i chi?

 • Cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, gan ddarparu cyfiawnder ac arwain at welliannau
 • Amrywiaeth o waith achos – nid oes un achos yr un peth
 • Cyflog cystadleuol a lwfans gwyliau blynyddol hael o 32 diwrnod
 • Buddion eraill gan gynnwys: Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, Cynllun Amser Hyblyg, Aelodaeth gampfa, Cynllun Beicio i’r Gwaith, Health Cash Plan
 • Cynlluniau prynu am bris gostyngol
 • Cyfleusterau ar y safle ardderchog ac offer ar gyfer gweithio gartref
 • Cwnsela allanol rhad ac am ddim a chefnogaeth iechyd galwedigaeth

Sut i ymgeisio

Cyflwynwch eich Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal drwy e-bost at: recriwtio@@ombwdsmon.cymru erbyn hanner dydd, dydd Llun 5 Medi 2022.

Bydd eich ymatebion ffurflen gais yn cael eu defnyddio i lunio rhestr fer.

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i bopeth a wnawn.  Rydym wedi ymrwymo yn ddiwyd i hyrwyddo a chymryd rhan mewn arfer da yn y ffordd yr ydym yn denu, recriwtio a chadw staff.

Caiff pawb eu hannog i ddod â’u hunan yn gyfan i’r gwaith oherwydd rydym yn gwerthfawrogi’r gwerth y mae gweithlu sy’n wirioneddol amrywiol yn ei roi i sefydliad. Rydym yn dathlu gwahaniaeth, gan gydnabod y buddion a ddaw yn sgil hyn i’n diwylliant cynhwysol, gan gynnwys oedran, anabledd, hunaniaeth rhywedd, crefydd, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a chefndir economaidd-gymdeithasol.

Pecyn Recriwtio

Ffurflen Gais Gyfrinachol

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfarthal

Hysbysiad Preifatrwydd