Dewis eich iaith
Cau

Swyddogion Gweithwyr Achos Cwynion Cronfa

 Lleoliad: Gweithio gartref

Cyflog:    Mae’r gyfradd ddyddiol yn dechrau ar £170 y dydd

Oes gennych chi’r gallu amlwg i gynnal asesiadau ar gwynion cymhleth?

Ydych chi’n chwilio am gyfle sy’n eich galluogi i ddefnyddio’r sgiliau hyn ar sail hyblyg a allai gyd-fynd â’ch ymrwymiadau proffesiynol a phersonol eraill?

Fel Gweithiwr Achos Cwynion Cronfa gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, bydd disgwyl i chi gefnogi’r Ombwdsmon i asesu cwynion newydd gan aelodau o’r cyhoedd ynghylch gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  Rydym yn chwilio am unigolion sydd â phrofiad o gynnal asesiadau/ymchwiliadau cymhleth mewn sefydliadau tebyg eraill ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ymgeiswyr a allai fod â phrofiad o ddelio â chwynion am wasanaethau iechyd neu wasanaethau llywodraeth leol.

Prif Gyfrifoldebau

  • Asesu a yw cwynion yn dod o fewn cylch gwaith Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
  • Gwneud penderfyniadau Gwaith Achos
  • Datrys achosion sy’n addas i’w datrys yn gynnar
  • Cynnal ymchwiliadau neu gynorthwyo eraill gyda thasgau ar ymchwiliadau

Rôl yn y cartref yw hon yn bennaf, gyda hyblygrwydd o ran pryd mae’r gwaith yn cael ei wneud.  Mae nifer yr oriau byddwch chi’n gweithio yn hyblyg a bydd yn dibynnu ar pryd fyddwch chi ar gael a’r gwaith a fydd yn cael ei ddyrannu i chi.

I wneud cais cyflwynwch eich CV gyda neges ebost eglurhaol sy’n nodi nifer yr oriau fesul wythnos y byddech chi’n gallu eu hymrwymo i’r rôl i: recruitment@ombudsman.wales

Os hoffech chi gael sgwrs am y rôl, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy recruitment@ombudsman.wales

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i bopeth a wnawn. Rydym wedi ymrwymo’n weithredol i hyrwyddo a chymryd rhan mewn arferion da yn y ffordd rydym yn denu, yn recriwtio ac yn cadw staff.

Rydym yn annog pawb i ddod â nhw eu hunain yn llwyr i’r gwaith oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi’r gwerth y mae gweithlu gwirioneddol amrywiol yn ei roi i sefydliad. Rydym yn dathlu gwahaniaeth, gan gydnabod y manteision a ddaw yn sgil hyn i’n diwylliant cynhwysol, gan gynnwys oed, anabledd, hunaniaeth o ran rhywedd a mynegiant, crefydd, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a chefndir economaidd-gymdeithasol.