Dewis eich iaith
Cau

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon.  Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol.  Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog hefyd yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.

Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsmon yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau’r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Mae’r swydd yn un barhaol.  Mae swyddfa’r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog ac mae’r rhuglder – ar lafar ac yn ysgrifenedig – yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd y swydd wedi’i lleoli yn ein prif swyddfa ym Mhencoed. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg sy’n cynnwys gweithio o gartref am hyd at 50% o’r amser yn dilyn cyfnod hyfforddiant.

Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

am becyn cais cliciwch yma

 

Ffurflen Gais

Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Monitro

 

Cyfleoedd Cyfartal

Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.