Dewis eich iaith
Cau

Swyddog Cyfathrebu a Chyfryngau Cymdeithasol

Gweithio o bell Cyflog £25,929 – £27,516pa SUP10-12

Ydych chi yn siarad Cymraeg yn rhugl, ac am ddefnyddio’ch profiad a/neu gymwysterau mewn Cyfathrebu a Chyfryngau Cymdeithasol?  Yr ydym wedi creu rôl newydd o fewn swyddfa’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i rhywun i ddylunio a chyflwyno cynnwys cyfryngau cymdeithasol deinamig a hygyrch, ac hefyd i darparu cyfathrebiad allanol a mewnol.

Gellir cyflawni’r rôl hon o bell, ond byddwch yn dawel eich meddwl y byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm gwych ac wedi’ch harfogi gan sefydliad sydd bellach yn brofiadol mewn gweithio hybrid ac o bell.

Gall y rôl hon fod yn addas i Raddedigion newydd neu ddiweddar, nid oes angen i chi fod wedi derbyn eich canlyniadau eto.  Yn bwysicach, y dealltwriaeth gadarn o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gyda phrofiad ymarferol o ddylunio a chyflwyno cyfathrebu corfforaethol, hyd yn oed os mae dim ond hynny rydych chi wedi eu wneud, fel rhan o’ch Gwaith cwrs.  Bydd angen i chi allu datblygu atebion creadigol i broblemau a meddu ar sgiliau rhyngbersonol a TG rhagorol.  Yn ychwanegol, mae angen i chi allu teithio ledled Cymru o bryd i’w gilydd.  Mae rhuglder mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn hanfodol.

Gallai diwrnod arferol gynnwys paratoi cyfathrebiadau dwyieithog ar gyfer ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, creu a rheoli cynnwys ar gyfer ein gwefan, cynorthwyo gyda drafftio datganiau dwyieithog i’r wasg a chysylltu a sefydliadau cyfryngau cymdeithasol i sicrhau sylw yn y wasg i’n straeon newyddion a threfnu a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgymorth a mynychu digwyddiadau cyhoeddus i hybu swyddogaethau’r Ombwdsmon.

Rydym yn cynnig pecyn gwych o fuddion gan gynnwys cyflog cystadleuol, 32 diwrnod o wyliau blynyddol, amser hyblyg, Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, aelodaeth o gampfa am bris gostyngol, Cynllun beicio i’r gwaith, cas iechydcynllun arian iechyd, cynlluniau prynu am bris gostyngol, digwyddiadau cymdeithasol ac wrth ymweld a’r swyddfa parcio am ddim a chyfleusterau rhagorol ar y safle.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle cyffrous hwn, anfonwch eich CV yn y lle cyntaf at recriwtio@ombwdsmon.cymru

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i bopeth a wnawn.  Rydym wedi ymrwymo yn ddiwyd i hyrwyddo a chymryd rhan mewn arfer da yn y ffordd yr ydym yn denu, recriwtio a chadw staff.

Caiff pawb eu hannog i ddod â’u hunan yn gyfan i’r gwaith oherwydd rydym yn gwerthfawrogi’r gwerth y mae gweithlu sy’n wirioneddol amrywiol yn ei roi i sefydliad. Rydym yn dathlu gwahaniaeth, gan gydnabod y buddion a ddaw yn sgil hyn i’n diwylliant cynhwysol, gan gynnwys oedran, anabledd, hunaniaeth rhywedd, crefydd, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a chefndir economaidd-gymdeithasol.