Dewis eich iaith
Cau

Swyddog Arwain y Cod Ymddygiad

Math o Gontract: Parhaol
Patrwm Gwaith: Llawn amser
Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos
Cyflog: £44,625 – £48,876 y flwyddyn
Math o Swyddogaeth: Ymchwilio i gwynion

 

A ydych chi yn teimlo yn angerddol dros wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a chynnal safonau mewn bywyd cyhoeddus?  A hoffech chi fod yn rhan o sefydliad sy’n darparu system gwynion annibynnol a phroses annibynnol ar gyfer atebolrwydd?

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn awyddus i recriwtio Swyddog Arwain y Cod Ymddygiad i gymryd rôl arweiniol mewn cysylltiad ag ymchwiliadau OGCC i gwynion a wneir am Gynghorwyr o fewn awdurdodau lleol yng Nghymru a allai fod wedi torri cod ymddygiad statudol eu cyngor.  Gall hyn hefyd gynnwys rolau eraill mewn awdurdodaeth.

Fel Swyddog Arwain y Cod, byddwch yn cynrychioli OGCC mewn gwrandawiadau, yn ymgysylltu ag achwynwyr a rhanddeiliaid allweddol i gynnal hyder y cyhoedd yn rôl a chylch gwaith OGCC o fewn y fframwaith moesegol yng Nghymru.

Gan ddarparu profiad cwsmer da trwy gydol y broses, byddwch yn:

 • Asesu ac ymchwilio i gwynion cymhleth a phroffil uchel, gan wneud penderfyniadau yn unol â chynllun dirprwyo OGCC
 • Cynrychioli OGCC mewn Gwrandawiadau’r Cod Ymddygiad gerbron Pwyllgorau Safonau Awdurdodau Lleol a Phanel Dyfarnu Cymru
 • Arwain ar ymgysylltu â rhanddeiliad ynghylch materion fframwaith moesegol, mewn ffordd sy’n cynnal hyder y cyhoedd yn rôl OGCC o ymchwilio i gwynion yn ddiduedd ac yn annibynnol
 • Adolygu a diweddaru Canllawiau OGCC o ran y Cod Ymddygiad yng Nghymru

Mae disgrifiad swydd llawn a gwybodaeth ychwanegol yma.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

 • Profiad sylweddol, ymarferol a chymaradwy o reoli achosion cymhleth neu ymgymryd ag ymchwiliadau cymhleth, gan arwain at ganlyniadau cymesur, gan gynnwys cael tystiolaeth cyn gynted ag y bo modd yn ystod y broses ymchwilio.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig rhagorol gyda phrofiad sylweddol o ddrafftio dogfennau cymhleth i safon broffesiynol uchel
 • Sgiliau cyfathrebu llafar rhagorol gyda sgiliau cyflwyno profedig a’r gallu i gwrdd â rhanddeiliaid wyneb yn wyneb, o bell neu dros y ffôn.
 • Sgiliau effeithiol o ran rheoli achosion gyda’r gallu i flaenoriaethu gofynion sy’n cystadlu â’i gilydd
 • Gallu profedig i weithio’n dda yn annibynnol ac fel rhan o dîm

Croesewir ceisiadau gan ystod eang o brofiad ac arbenigedd gan gynnwys y rhai sy’n gweithio gyda gwaith achos neu rolau ymchwilio yn y gwasanaethau proffesiynol neu gyfreithiol/sector cyhoeddus.  Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Sut mae hyn o fudd i chi?

 • Cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, gan ddarparu cyfiawnder ac arwain at welliannau
 • Amgylchedd gweithio cadarnhaol mewn tîm deinamig a phrysur
 • Amrywiaeth o waith achos – nid oes un achos yr un peth
 • Cyflog cystadleuol a lwfans gwyliau blynyddol hael o 32 diwrnod.
 • Buddion eraill gan gynnwys: Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, Cynllun Amser hyblyg, Aelodaeth gampfa, Cynllun Beicio i’r Gwaith, Health Cash Plan a

Cynlluniau prynu am bris gostyngol

 • Cyfleusterau ar y safle ardderchog ac offer ar gyfer gweithio o gartref
 • Cwnsela allanol rhad ac am ddim a chefnogaeth iechyd galwedigaeth

Sut i ymgeisio

Cyflwynwch eich Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal drwy e-bost at: recriwtio@@ombwdsmon.cymru erbyn hanner dydd, dydd Llun 5 Medi 2022.

Bydd yr ymatebion a roddwch yn y ffurflen gais yn cael eu defnyddio i lunio rhestr fer.

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i bopeth a wnawn.  Rydym wedi ymrwymo yn ddiwyd i hyrwyddo a chymryd rhan mewn arfer da yn y ffordd yr ydym yn denu, recriwtio a chadw staff.

Caiff pawb eu hannog i ddod â’u hunan yn gyfan i’r gwaith oherwydd rydym yn gwerthfawrogi’r gwerth y mae gweithlu sy’n wirioneddol amrywiol yn ei roi i sefydliad. Rydym yn dathlu gwahaniaeth, gan gydnabod y buddion a ddaw yn sgil hyn i’n diwylliant cynhwysol, gan gynnwys oedran, anabledd, hunaniaeth rhywedd, crefydd, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a chefndir economaidd-gymdeithasol.

 

Pecyn Recriwtio

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais Gyfrinachol

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfarthal